top of page

Brukerbetingelser for Melani Beauty (N.E.H.A AS) 

Generelle vilkår 

Hei kjære kunde! 

Les gjennom våre generelle vilkår for å handle hos Melanibeauty.no. Husk  
at når du har kjøpt produkter hos oss så har du samtidig akseptert og godkjent gjeldene betingelser.  

 

Kjøp 

For å kunne handle hos Melanibeauty.no må du ha leveringsadresse i Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Du må også registrere deg på våre sider. Det koster ingenting å registrere seg og du er heller ikke forpliktet til å kjøpe noe. Opplysningene vil bli lagret og vi lagrer disse på en sikker måte, utilgjengelig for uvedkommende. Når det gjelder passordet ditt vil vi minne deg på å ta godt vare på det. Du velger selv passordet du måtte ønske, registrer deg her (link). 

 

Dersom du er under 15 år (mindreårig) kan ikke N.E.H.A AS inngå avtale med deg uten dine foresattes samtykke eller godkjenning. Bindene kjøpsavtale kan kun inngås med personer som er over 15 år. Dersom du skal foreta kredittkjøp må du være 18 år og forutsetter av du har en kredittkortavtale med banken eller kortselskapet du bruker. Melanibeauty.no henvender seg til privatmarkedet. Det betyr  at du derfor ikke kan videreselge produkter du handler fra oss. Det er kun til ditt eget bruk.  

Rett til bytte gjelder ikke via e-handel. Angrerett og distanseloven gjelder 30 dager fra du mottok varen som ble kjøpt på e-handel. Returen må du betale.  

Returadressen er:  
N.E.H.A AS 

ORG.NR. 926431501

Christian Michelsens gate 49. 

 

Melani Beauty er ikke ansvarlig for produktet i løpet av den tiden det sendes tilbake til oss på grunn av angrerett eller reklamasjon. Du må sende produktet tilbake som en pakke og beholde forsendelsesnummeret til du har fått tilbakebetaling eller blitt kontakt av oss. Dersom du har fått vareprøver eller gaver ved kjøpet skal disse også returneres sammen med produktet. Varen skal ikke sendes tilbake før du har fått beskjed fra saksbehandler.  

Alle reklamasjonssaker skal sendes skriftlig med bilde til: support@melanibeauty.no 

 

 

 

Nyhetsbrev og SMS 

Når du melder deg inn på vårt nyhetsbrev samtykker du til at Melanibeauty.no som er behandlingsansvarlig, behandler personopplysninger om deg  i form av e-postadresse og telefonnummer. Jeg er informert om og klar over at jeg på et når som helst tidspunkt kan trekke mitt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre vi egen link i nyhetsbrevet eller SMS-en som du mottar fra oss. Du kan også ta kontakt med kundeservice. Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som gjelder personvernforordningen, som at jeg når som helst har rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger. Videre er jeg klar over at det er mer informasjon om Melanibeauty.no sin bruk av personopplysninger i personvernerklæringen, som du finner ved å følge denne linken “her”. 

 

Endring av adresse

 

Dersom du skal endre adresse må dette endres under “Mine adresser” på “Min side”, dette er på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Når det gjelder levering og faktura, vil adressen du velger som standardadresse bli brukt som levering- og fakturaadresse ved fremtidige kjøp. Alle pakker vil bli sendt til leveringsadressen som er lagret på ordren din når innbetalingen har blitt registrert. Når du kommer til kassen har du mulighet til å endre leveringsadresse før betalingen. 

 

Betaling 

For å kunne behandle din ordre må vi registrert innbetalingen først. Melanibeauty.no tilbyr betaling gjennom Stripe, Paypal, VISA, Master Card. 

Melani  Beauty forbeholder seg retten til å nekte bestillinger. Dette kan for eksempel være dersom du prøver å bruke rabattsjekker som du ikke har mottatt fra oss direkte. 

 

Tilbud 

Alle tilbud gjelder langt lagret rekker.  

 

Levering:

 

Melanibeauty.no leverer til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Normal leveringstid ligger vanligvis mellom 1-3 virkedager etter betalingen er registrert, men leveringen kan variere for det enkelte produkt. Melanibeauty.no tar forbehold om lengre leveringstid i perioder der det er mye trafikk hos oss eller hos våre transportpartnere. Vanligvis bli brevpakker levert i din postkassen. Dersom din postkasse er full må pakken hentes på postkontor og du vil motta henteseddel i din postkasse.  

 

Når det gjelder servicepakker leveres de til ditt postkontor. Du vil motta hentemelding på e-post og eventuelt SMS hvis du har valgt dette i din profil. Alle servicepakker kan spores under “Mine ordre” når vi har sendt produktene. Du er selv forpliktet til å følge statusen på din forsendelse. Melanibeauty.no er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Husk at Posten  returnerer pakker som ikke er hentet etter 14 dager.  

 

Dersom du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt, ikke henter venter eller du nekter å motta dem er det slik at varen vil bli returnert tilbake til Melani Beauty for din regning. I noen tilfeller vil kunne få tilbud om å få tilsendt varen på nytt til 59kr. Dersom du ikke betaler ny frakt eller ikke ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på 300kr fra det innbetalte beløpet, i tillegg til returfrakt på 59kr. Dersom det er igjen restbeløp vil det bli kreditert mot betalingsmåten som ble benyttet ved betaling av ordren.  

Dersom du ber Posten om å returnere varen, samt at du på forhånd tar kontakt med oss om du ønsker å benytte deg om angreretten innen fristen, skal du kun betale returkostnader. 

 

Skade og Forsinkelser 

Melani Beauty er ikke ansvarlig for å gjennomføre kjøp dersom det foreligger hindringer som ikke Melani Beauty kan overvinne eller om det foreligger hindringer som ikke er rimelig forvente at Melani Beauty skal overvinne for å få gjennomføre et kjøp. Som kunde har du ikke rett til erstatning for den skade eller det tape som påføres av forsinkelse eller feil, dersom det kan godtgjøres at forsinkelsen eller feilen skyldes hindring utenfor Melani Beautys kontroll, som Melani Beauty ikke med rimelig grunn kan forventes å unngå eller overvinne følgene av.

 

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 
Oppfyllelse

 

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 
Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

 

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 
Prisavslag

 

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 
Heving

 

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Melani Beauty Kundeservice:

 

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du spørsmål om våre kjøpsvilkår eller om du skulle trenge råd eller veia

kundeservice@melanibeauty.no

 

 

ORG.NR. 926431501

bottom of page